REGULAMIN SERWISU GRAFIKIONLINE.PL

ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

§1. Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

UsługodawcaGrafikiOnline.pl - Tomasz Kwiatkowski z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się NIP 6572579323 i numerem REGON 386432625.
UżytkownikUsługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, każdy, kto korzysta z Serwisu lub z Usług udostępnianych za pomocą Serwisu przez Usługodawcę.
SerwisSerwis internetowy działający pod domeną internetową GrafikiOnline.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy Usługi (m.in. udostępnia oprogramowanie do zarządzania grafikami pracy)
UsługiWszelkie Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w ramach zawartej Umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą.
UmowaUmowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą. Umowa zostaje zawarta w momencie założenia nowego Konta przez Użytkownika.
KontoWyodrębniony obszar w Serwisie dedykowany dla Użytkownika, chroniony hasłem, w ramach którego świadczone są Usługi. Rejestracja nowego Konta jest dobrowolna i bezpłatna.
PłatnośćPłatność realizowana szybkim przelewem online za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl przez Użytkownika za aktywację lub aktualizację Konta.

§2. Postanowienia Ogólne

1.Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.
2.Regulamin określa warunki świadczenia Usług za pomocą Serwisu przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3.Zasady ochrony danych osobowych oraz politykę plików cookies wykorzystywanych w Serwisie określa zamieszczona w Serwisie Polityka prywatności.
4.Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
5.Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając informację o zmianie na stronie głównej Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 7 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji.
6.Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu.

§3. Rodzaj i zakres działalności

Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu w postaci udostępniania Użytkownikom oprogramowania do zarządzania grafikami pracy.

§4. Zawarcie Umowy

Zawarcie Umowy następuje w momencie założenia nowego Konta przez Użytkownika.

§5. Wypowiedzenie Umowy

1.Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdej chwili bez zachowania okresu wypowiedzenia, wysyłając stosowne oświadczenie na adres email biuro@grafikionline.pl. W takiej sytuacji Usługodawca nie zwraca w całości, ani w części opłaty wniesionej z góry przez Użytkownika za korzystanie z Usług.
2.Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez konieczności podawania przyczyny. Użytkownik zostaje poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty email przypisanej do jego Konta. Usługodawca gwarantuje w takim przypadku zwrot różnicy kosztów poniesionych przez Użytkownika, wynikających z okresu pozostałego do wykorzystania.
3.Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdej chwili bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz bez ponoszenia kosztów na rzecz Użytkownika w przypadku:
a) naruszenia przez Użytkownika warunków Umowy
b) ogłoszenia przez Usługodawcę likwidacji Serwisu lub prowadzonej działalności
c) braku Płatności za Konto przez Użytkownika, które jest nieopłacone od ponad 30 dni

§6. Wymagania Techniczne

1.Aby Serwis działał poprawnie niezbędne jest posiadanie:
- Jednej z niżej wymienionych przeglądarek w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript i Cookies:
   Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
- Dostępu do internetu z prędkością pobierania danych co najmniej 512 kb/s.
2.Komputer lub inne urządzenie, na którym będzie realizowana Usługa powinien być wolny od błędów systemowych, wirusów i innych złośliwych aplikacji.
3.W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

§7. Korzystanie z Serwisu

1.Do prawidłowego działania Serwisu niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych o czym mowa w §6.
2.Użytkownik zanim założy nowe Konto ma prawo za darmo przetestować zakres świadczonych Usług korzystając z wersji demonstracyjnej oprogramowania do zarządzania grafikami pracy.
3.Założenie nowego Konta jest darmowe i dobrowolne.
4.Nowo założone/nieopłacone Konto otrzymuje status konta darmowego z możliwością darmowego korzystania jednak z pewnymi ograniczeniami.
5.Ograniczenia, o których mowa w punkcie powyżej dopuszczają dodanie maksymalnie dwóch pracowników do grafiku.
6.Zniesienie ograniczeń jest możliwe aktywując Konto Premium poprzez dokonanie Płatności o czym mowa w §8.
7.Wszelkie pytania związane z działaniem Serwisu, jak również napotkane błędy należy zgłaszać na adres email biuro@grafikionline.pl.

§8. Płatności

1.Płatność realizowana jest szybkim przelewem online za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl przez Użytkownika za aktywację lub aktualizację Konta Premium.
2.Aktualny cennik za Usługi publikowany jest pod adresem: http://GrafikiOnline.pl/premium.php
3.Proces składania zamówienia oraz dokonywania płatności wygląda następująco:
1) w celu aktywacji Konta Premium Użytkownik udaje się pod adres: http://GrafikiOnline.pl/premium.php
2) w formularzu zamówienia Użytkownik wybiera okres ważności(aktywacji) Konta Premium oraz liczbę pracowników
3) po wypełnieniu formularza Użytkownik klika przycisk „Zamów” i zostaje przekierowany na serwis Dotpay.pl w celu dokonania przelewu za wybrane Usługi
4) jeżeli przelew zostanie pomyślnie zrealizowany Użytkownik otrzyma na podany email potwierdzenie dokonanej transakcji i po chwili jego Konto w Serwisie zostanie automatycznie aktywowane/zaktualizowane

§9. Tryb postępowania reklamacyjnego

1.Użytkownik może składać reklamację w sprawach dotyczących Usług na adres email biuro@grafikionline.pl.
2.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
1) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją)
2) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji
3.Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku jej rozpatrzenia.

§10. Prawa i odpowiedzialność

1.Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę.
2.Usługodawca ma prawo dokonać zmian w działaniu Serwisu i w świadczonych Usługach.
3.Usługodawca ma prawo dokonać zmian w cenach i specyfikacjach oferowanych Usług poprzez ogłoszenie nowego cennika w Serwisie. Zmiana cen i specyfikacji Usług obowiązują od razu i nie stanowią zmiany Regulaminu.
4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek stosowania oprogramowania lub Serwisu, w tym również utratę informacji i straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania oprogramowania lub Serwisu.
5.Serwis dostępny jest przez Internet przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Podane godziny dostępności mogą ulec zmianie ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych, usunięcia awarii, lub też z powodu działania siły wyższej (tj. powódź, pożar), za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
6.Usługodawca ma prawo usunąć w dowolnej chwili grafik pracy utworzony przez Użytkownika w ramach korzystania z wersji demonstracyjnej.
7.W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
8.Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
9.Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§11. Własność intelektualna

1.Twórcą Serwisu i całej jego zawartości włącznie z Usługami jest Usługodawca.
2.Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, dokonywanie zmian, a także publiczne odtwarzanie zawartości Serwisu (w tym części lub całości kodu źródłowego) bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zakazane.

§12. Postanowienia końcowe

1.Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
2.Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.
3.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

Aktualności

5 Maj 2016

Nastąpiła zmiana regulaminu. Nowy regulamin dostępny jest TUTAJ

4 Maj 2016

Dla każdego Użytkownika, który utworzył konto przed 4 maja 2016 mamy mega promocje na naszą nową aplikację do układania grafików (rabat 50%! lub gratis 2 miesiące!). Nowa aplikacja dostępna jest TUTAJ O szczegóły Proszę pytać na serwis@grafikionline.pl

Najczęstsze pytania

TAGI: grafik pracy, harmonogram pracy, harmonogram czasu pracy 2016, harmonogram pracy zmianowej, harmonogram pracy program, program do układania grafiku pracy, układanie grafiku pracy, harmonogram pracy, przykładowy grafik pracy, grafik pracy pracowników, grafik pracy w excelu, grafik pracy do pobrania, grafik pracy excel, grafik dyżurów, grafik pracy program, grafik pracy miesięczny, harmonogram pracy wzór, grafik pracy zmianowej, grafik czasu pracy, harmonogram czasu pracy wzór, rozkłady czasu pracy, równoważny czas pracy harmonogram