POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU GRAFIKIONLINE.PL

§1

1.Administratorem danych osobowych jest GrafikiOnline.pl - Tomasz Kwiatkowski z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się NIP 6572579323 i numerem REGON 386432625.
2.Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu internetowego GrafikiOnline.pl (dalej „Serwis”).
3.Użytkownik Serwisu (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.
4.Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@grafikionline.pl
b) za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.
c) pisemnie na adres siedziby Administratora
5.Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
6.Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
a) prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;
b) udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem,
c) przekazywania Użytkownikowi przez Administratora informacji o ofertach, promocjach, rabatach i aktualnościach (marketing bezpośredni).
7.Dane Użytkownika są również przetwarzane w celu wykonywania umów, których stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia innych działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.
8.Dane Użytkownika są również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym w szczególności do celów:
a) dokonywania rozliczeń podatkowych zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego;
b) prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i innych właściwych przepisów polskiego prawa;
c) egzekwowania należności zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów polskiego prawa.
9.Administrator przetwarza następujące kategorie danych Użytkownika:
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) numer telefonu
d) adres korespondencyjny.
10.Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
a) Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem;
b) Biura rachunkowe współpracujące z Administratorem;
c) Kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;
d) Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
e) Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora;
f) Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki;
g) Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
11.Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku Użytkownik jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych.
12.Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:
a) okres prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;
b) okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;
c) okres prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora;
d) okres przeprowadzania konkursów, których uczestnikiem jest Użytkownik;
e) okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem;
f) okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;
g) wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
h) okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora.
Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.
13.Użytkownik ma prawo do:
a) uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące;
b) otrzymania kopii przetwarzanych danych;
c) uzyskania od Administratora wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.
14.Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
15.Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 lub 19;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).
16.Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 18 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
17.Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
18.Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
19.Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a Administrator ma obowiązek taki sprzeciw uwzględnić.
20.Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że:
a) wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
b) pomimo wycofania zgody Administrator jest nadal uprawniony do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w punktach 7-8.
c) wycofanie zgody uniemożliwia prowadzenie przez Administratora konta Użytkownika w Serwisie i jest równoznaczne z żądaniem jego zamknięcia.
21.Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie konta w Serwisie.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia z pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży.
22.Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

§2. Informacja o plikach cookies

1.Serwis korzysta z plików cookies.
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10.Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§3. Logi serwera

1.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) informacje o adresie IP.
3.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§4. Udostępnienie danych

1.Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3.Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
2.W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a) Internet Explorer
b) Chrome
c) Safari
d) Firefox
e) Opera
f) Android
g) Safari (iOS)
h) Windows Phone

Aktualności

5 Maj 2016

Nastąpiła zmiana regulaminu. Nowy regulamin dostępny jest TUTAJ

4 Maj 2016

Dla każdego Użytkownika, który utworzył konto przed 4 maja 2016 mamy mega promocje na naszą nową aplikację do układania grafików (rabat 50%! lub gratis 2 miesiące!). Nowa aplikacja dostępna jest TUTAJ O szczegóły Proszę pytać na serwis@grafikionline.pl

Najczęstsze pytania

TAGI: grafik pracy, harmonogram pracy, harmonogram czasu pracy 2016, harmonogram pracy zmianowej, harmonogram pracy program, program do układania grafiku pracy, układanie grafiku pracy, harmonogram pracy, przykładowy grafik pracy, grafik pracy pracowników, grafik pracy w excelu, grafik pracy do pobrania, grafik pracy excel, grafik dyżurów, grafik pracy program, grafik pracy miesięczny, harmonogram pracy wzór, grafik pracy zmianowej, grafik czasu pracy, harmonogram czasu pracy wzór, rozkłady czasu pracy, równoważny czas pracy harmonogram